Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Pełnienie funkcji biegłego klasyfikatora gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dokumenty
1.    Karta informacyjna klasyfikatora,
2.    Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych,
3.    Wniosek o weryfikację uprawnień w celu możliwości uzyskania upoważnienia Starosty Stargardzkiego,
4.    Wykaz wykonanych prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.


Druki do pobrania:

Karta informacyjna klasyfikatora
Weryfikacja

Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych

Wykaz wykonywanych prac


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5, pok. nr 125, tel. 91 834 97 71 wew. 25.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

 

Wnioski można składać:
a) osobiście:
    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub
    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;
c) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli:
•    być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
•    zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
•    zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
•    na adres e-mail: geodezja@powiatstargardzki.pl ;
d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrytki : adres skrytki /xvu7i40k64/SkrytkaESP

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby zainteresowane pełnieniem roli biegłego klasyfikatora gruntów w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi na terenie powiatu poznańskiego, mogą składać wnioski o weryfikację ich kwalifikacji. W tym celu należy złożyć dokumenty, o których mowa powyżej.
Na potrzeby postępowań administracyjnych z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sukcesywnie przeprowadzane są postępowania publiczne mające na celu wyłonienie biegłego.
W związku z tym istnieje możliwość złożenia wniosku o ewentualne uwzględnienie w kolejnych zamówieniach publicznych.