Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Uzyskanie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zawierający:

  1.  
 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia o treści: "Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą; znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.doc

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.pdf


Opłaty

 1. 500 zł. opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,
 2. 500 zł. opłata za rozszerzenie zakresu szkolenia.

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie:

NRB: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Za upoważnienie 17,00 zł;  opłatę skarbową można uiścić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Stargardzie

NRB 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1). Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2021, poz. 1212 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r poz. 162 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o których mowa
w art. 28 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.