Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Założenie konta w e-usłudze dedykowanej do obsługi narad koordynacyjnych i.Narady

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dokumenty

Aplikacja dedykowana dla osób upoważnionych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na terenie powiatu stargardzkiego/ wójtów lub burmistrzów gmin powiatu stargardzkiego/ podmiotów zarządzających terenami zamkniętymi na terenie powiatu stargardzkiego  do działania w imieniu tych podmiotów w zakresie dokonywania wiążących uzgodnień w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wyrażania wiążących stanowisk w protokołach z narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28 b ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia  17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wniosek o założenie indywidualnego konta w udostępnionej przez Wydział Geodezji, Kartografii                 i Katastru  Starostwa Powiatowego w Stargardzie aplikacji i.Narady dla każdej osoby wskazanej indywidualnie, imiennie przez podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu na terenie powiatu stargardzkiego/ wójta lub burmistrza gminy powiatu stargardzkiego/podmiotu zarządzającego terenami zamkniętymi na terenie powiatu stargardzkiego.

Warunkiem koniecznym do założenia konta w dedykowanej aplikacji jest indywidualne imienne upoważnienie wydane przez podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu na terenie powiatu stargardzkiego/ wójta lub burmistrza gminy powiatu stargardzkiego/podmiotu zarządzającego terenami zamkniętymi na terenie powiatu stargardzkiego.

Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797).

Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu analogowego wraz z jego odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Formularze do pobrania: 

Upoważnienie

Wniosek o przyznanie dostępu

Oświadczenie o zaufaniu poufności

Regulamin i.Narada

 


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5 I piętro pok.126,

tel. 091-834 97 71 wew.26


Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

Wysokość opłaty za:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
 2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

 1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
 2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 3.  jeżeli mocodawcami są:
 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.  jednostki budżetowe,
 3.  jednostki samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

4.  przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

Sposób płatności (dotyczy wyłącznie opłaty skarbowej):

Na konto bankowe:

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Gmina Miasto Stargard      08 1240 3901 1111 000 4216 5217 


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy

Elektronicznie:

Poprzez skrzynkę podawczą ePUAP na adres: ESP ePUAP /xvu7i40k64/SkrytkaESP nazwa: POWIAT STARGARDZKI

 – wniosek musi zostać podpisany.

Podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 

 

Tradycyjnie:

a) osobiście:

    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub

    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;

c) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli:

 • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

    na adres    e-mail: geodezja@powiatstargardzki.pl ;


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320 z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)


Tryb odwoławczy

co do decyzji o założeniu konta w dedykowanej e-usłudze – brak.

Co do wysokości należnej opłaty skarbowej – wniosek o zwrot opłaty lub nadpłaty skierowany do Prezydenta Miasta Stargard.