Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wycinkę drzew

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 3. zgodę właściciela nieruchomości (w   przypadku,   gdy   posiadacz   nieruchomości   nie   jest właścicielem),
 4. nazwę gatunku każdego drzewa lub krzewu (nazwy binominalne),
 5. obwód pnia każdego drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew w m2,
 2. miejsce na którym rosną wnioskowane do wycinki drzewa (działka, obręb, gmina), przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 3. jeśli drzewo rośnie na działce drogowej przedstawienie oświadczenia, że droga stanowi bądź nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
 4. wskazanie czy usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 5. Mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości oraz obiektów budowlanych, a w przypadku realizacji inwestycji rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 6. projekt planu:

a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Dodatkowe elementy wniosku:

- dokumentacja fotograficzna,

- informację o występowaniu w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. 

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska

pokój nr 117 A, Tel. 91 48 04 925.


Opłaty

 1. Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie decyzji nie jest objęte opłatą,
 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

Termin i sposób realizacji

Uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy:

- 30 dni od dnia złożenia wniosku,

- 60 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Podstawa prawna

 • art. 83 – 86 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.