Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające osobowość prawną (dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dokumentem tożsamości; dla osoby prawnej – aktualny wyciąg z rejestru sądowego) – gdy zmiany dotyczą nazwy i siedziby organu prowadzącego.

2. Statut szkoły opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe z aktualnie naniesionymi zmianami.

3. Pozytywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ( w przypadku szkoły posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) – gdy zmiany dotyczą typu szkoły i nowych kierunków kształcenia.

4. Aktualny wykaz kadry pedagogicznej – gdy zmiany dotyczą typu szkoły i nowych kierunków kształcenia.

5. Informacja w sprawie warunków lokalowych – gdy zmiany dotyczą siedziby i miejsca prowadzenia szkoły.

 Wniosek o zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard


Opłaty

Opłaty Brak


Termin i sposób realizacji

14 dni od zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, a w przypadku zmiany organu prowadzącego  - nie później niż miesiąc przed planowanym terminem zmiany.


Podstawa prawna

Art.168 ust.13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.