Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek Komitetu Założycielskiego o wpisanie do ewidencji klubów sportowych wraz
  z informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu.
 2. Protokół zebrania założycielskiego wraz z:
 • uchwałą o powołaniu klubu,
 • uchwałą o przyjęciu statutu,
 • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego upoważnionego do czynności rejestracyjnych
 • uchwałą o wyborze Zarządu*
 • uchwałą o wyborze Komisji Rewizyjnej*

*uchwały te nie muszą być dołączone do wniosku o rejestrację w przypadku gdy wybór Zarządu nastąpi na kolejnym Walnym Zebraniu, a rejestracji dokonuje Komitet Założycielski

 1.  Lista założycieli /co najmniej 7 osób pełnoletnich/ zawierająca:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy.
 1. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób).
 2. Statut Klubu określający w szczególności:
 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, a także możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej /nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - oddzielnie dla każdego członka Komitetu Założycielskiego składającego wniosek o wpis do ewidencji.
 3. Oryginały wymaganych  dokumentów należy złożyć:
 • bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Stargardzie lub przesłać za pośrednictwem poczty
  na adres Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1,  73-110 Stargard

Protokół zebrania założycielskiego/wzór

Uchwała nr 1 o powołaniu klubu/wzór

Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu/wzór

Uchwała nr 3 o wyborze Komitetu Założycielskiego upoważnionego do czynności rejestracyjnych/wzór

Uchwała nr 4 o wyborze Zarządu /wzór

Uchwała nr 5 o wyborze Komisji Rewizyjnej /wzór

Lista założycieli zawierająca/wzór

Oświadczenie właściciela lokalu/wzór

 


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.


Opłaty

  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.
  2. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard Bank Pekao S.A.  nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa - za dokonanie wpisu  do ewidencji klubu sportowego (nazwa klubu).
 

UWAGA!

Z OPŁATY ZWOLNIONY JEST UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ.


Termin i sposób realizacji

Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.

1. Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

2. Jeżeli zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, urząd wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 3.  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 4.  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r.,
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Jeżeli na zebraniu założycielskim nie dokonano wyboru władz Klubu, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w ciągu 30 dni należy zwołać Walne Zebranie Członków oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz klubu. Po dokonaniu wyboru władz należy powiadomić o tym fakcie Starostę Stargardzkiego, przesyłając protokół z posiedzenia.

2.  Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej podmioty posiadające osobowość prawną są zobowiązane posiadać numer REGON I NIP. Po dopełnieniu formalności należy powiadomić o tym fakcie Starostę Stargardzkiego, przesyłając kopię dokumentu nadania wyżej wskazanych numerów.

3.   Wszelkie zmiany dokonane po wpisie do ewidencji,  w szczególności zmiany dotyczące nazwy, siedziby, adresu do korespondencji, składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej, statutu należy na bieżąco aktualizować w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.