Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  stanowiący załącznik do uchwały nr LII/678/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2010 r.,

aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.

 Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard


Opłaty

Opłaty: brak


Termin i sposób realizacji

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca każdego roku.

Pomoc zdrowotna może być udzielana raz na dwa lata.


Podstawa prawna

Uchwała Nr LII/678/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 października 2010 r.  w sprawie regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2163), zmieniona uchwałą Nr II/31/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia  14 stycznia 2015 r. poz. 157)


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.