Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

2) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz
na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia

4) wykaz pojazdów zawierający markę, typ, nr rejestracyjny, dmc, nr VIN pojazdów wraz ze wskazaniem prawa dysponowania tymi pojazdami oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.doc

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.pdf

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców.doc

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców.pdf

Wykaz pojazdów.doc

Wykaz pojazdów.pdf


Opłaty

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021, poz. 1220)

 

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe  w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

  1. do 1 miesiąca,

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021r.,poz. 1212)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.