Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wymagane dokumenty:

"Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu" (wypełnia właściciel, właściciele)
Załączniki:

   • dowód rejestracyjny pojazdu
   • tablice rejestracyjne
   • oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy, jeżeli dotyczy samochodu osobowego

Do wglądu:

- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

- dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu),

- wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

- pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

- polisa OC (jej brak skutkuje zawiadomieniem UFG).

Oświadczenie w trybie art.78.doc

Oświadczenie w trybie art.78.pdf

Upoważnienie.doc

Upoważnienie.pdf

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w wykazie opłat za wydanie dokumentów i  oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłat transportowych.


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.


Podstawa prawna

Na podstawie art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285 poz. 2856 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydział Komunikacji i Transportu czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, że pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Wydziału.
Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 2. ciągniki samochodowe,
 3. pojazdy specjalne,
 4. autobusy,
 5. samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy (z wyjątkiem samochodu osobowego). Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

  • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji
o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.
Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji
o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.