Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Sprzedaż nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) wniosek o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu - ze wskazaniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż ,

2) załącznik: mapa terenu 1 egzemplarz (z wkreślonym terenem będącym przedmiotem zainteresowania),

3) dodatkowe dokumenty np. dot. zagospodarowania terenu, informacji o przeznaczeniu terenu itp,

 

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 206,209 i 205- II piętro

tel. 091/4804834, 091/4804884, 091/4804929

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.).


Termin i sposób realizacji

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż mają charakter spraw cywilno-prawnych. Do sprzedaży dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego po uzyskaniu zgody organów uchwałodawczych tj. w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa – zgoda Wojewody, w przypadku nieruchomości Powiatu – zgoda Rady Powiatu. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku na rzecz konkretnej osoby czy podmiotu.


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1868 ),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014 r. poz. 1490).

- uchwała Nr XXIV/237/2004 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddawania w użytkowanie na okres dłuższy niż trzy lata, zmieniona uchwałą nr XXXVI/421/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 103 poz. 2339 z póżn. zm.).


Dodatkowe informacje, uwagi

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016r. poz. 2147 z późn. zm.).

Starosta Stargardzki (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) lub Zarząd Powiatu (w przypadku nieruchomości Powiatu Stargardzkiego) sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości umieszczane są na:

1) tablicy ogłoszeń Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1 – parter,

2) w zakładce BIP na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego,

3) tablicy ogłoszeń Urzędzie Gminy na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego oraz na portalu wybranego dziennika prasowego.

Przetargi i tryb bezprzetargowy:

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób przyjęty jak przy wykazach z tym, że tryb bezprzetargowy nie wymaga procedury związanej z jego ogłoszeniem. Tryb bezprzetargowy wymaga uzgodnienia warunków zbycia nieruchomości w formie rokowań z nabywcą.

Procedura przetargu:

Ogłoszenie o przetargu podaje się:

1) co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro - w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej,

3) co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie, a także na stronach internetowych.

Warunki przetargu:

1) wpłacenie wadium w wyznaczonej wysokości od 5% do 20% ceny wywoławczej i przypisanym terminie,

2) minimalne postąpienie, nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej,

3) uczestnictwo osób o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) uczestnictwo osobiste lub przez pełnomocnika poświadczone notarialne, a w przypadku ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, małżonek jest obowiązany okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

Przetarg przeprowadza i rozstrzyga Komisja Przetargowa.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w ciągu 7 dniu od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a po tym terminie właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa.

 

Osobę ustaloną w wyniku przetargu jako Nabywcę nieruchomości w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadamia się o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży . Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.