Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Prawo jazdy zatrzymane za przekroczenie 24 punktów karnych
a)    wniosek o wydanie prawa jazdy
b)    orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
c)    dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę)

2. Prawo jazdy zatrzymane do roku czasu
a)    wniosek o wydanie prawa jazdy
b)    orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli jest wymagane)
c)    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli jest wymagane).

Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie
d)    zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli jest wymagane),

3. Prawo jazdy zatrzymane na okres przekraczający rok
a)    wniosek o wydanie prawa jazdy
b)    orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli jest wymagane)
c)    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli jest wymagane).

Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie
d)    zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli jest wymagane),
e)    dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę)


Do wglądu: dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.pdf

 


Opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł na konto: Urzędu Miasta w Stargardzie nr konta:  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:
-  ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212 t. j.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.231 t.j. z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1857) w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:
Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do urzędu dowodu  wpłaty za blankiet prawa jazdy.