Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Ponowe uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c) orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
e) dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy) - w przypadku cudzoziemca,
3.  Do wglądu: dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o ponowne uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami


Opłaty

Opłaty:

Po zdanym egzaminie na prawo jazdy:
za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
Opłatę wnosi się w  Starostwie lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł na konto: Urzędu Miasta w Stargardzie nr konta:  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
Wygenerowanie PKK

Do 2 dni

 

Wydanie dokumentu prawa jazdy

Do 30 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212 t. j.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.231 t.j. z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1857) w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 

Dotyczy osób, które utraciły uprawnienia w przypadku, gdy:

  1. popełniono przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
  2. popełniono trzy wykroczenia w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
  3. kierowano pojazdem silnikowym w okresie o którym mowa w art. 102 ust.1d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (kierowanie pojazdem w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy),

Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:
Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do urzędu dowodu  wpłaty za blankiet prawa jazdy.

 

Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Istotnym jest, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.).