Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy,
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) karta kwalifikacji kierowcy – jeżeli jest wymagana,

c) świadectwo kwalifikacji zawodowej - jeżeli jest wymagane,

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
e) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

e) kserokopia posiadanego prawa jazdy

3. do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport

- prawo jazdy

 

Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy.pdf
 

 


Opłaty

Opłaty:

Opłata administracyjna za kartę – 150,00 zł.

Opłatę wnosi się w  Starostwie lub na konto: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł na konto: Urzędu Miasta w Stargardzie nr konta:  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni – w przypadku ubiegania się o wydanie KKK po raz pierwszy na podstawie kompletnych dokumentów.
W przypadku wymiany KKK wydanej przez:
• Państwo członkowskie Unii Europejskiej
• Konfederację Szwajcarską
• Państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
• Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od daty otrzymania potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu, od właściwego organu państwa, który go wydał.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212 t. j.),

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 180 t.j. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz.742) w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1857) w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:
Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego prawa jazdy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.