Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
2) oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
3) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zdolności finansowej, o których mowa  w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
w wysokości:
- 9 000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
- 5 000 euro na każdy następny pojazd samochodowy
5) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu
6) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców wobec których nie orzeczono zakazu
wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę,
lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy
7) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego i wypisów z tego zezwolenia
8) wykaz pojazdów zawierający markę, typ, nr rejestracyjny, nr VIN pojazdów wraz ze wskazaniem prawa dysponowania tymi pojazdami oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów
9) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
a. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b. prowadzącej działalność gospodarczą -w przypadku innego przedsiębiorcy,
c. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w  art. 6 rozporządzenia(WE) nr 1071/2009.
W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela – również pełnomocnictwo.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf

Wniosek o wprowadzenie/wycofanie pojazdu z zezwolenia/licencji.doc

Wniosek o wprowadzenie/wycofanie pojazdu z zezwolenia/licencji.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Wniosek o wydanie wypisu.doc

Wniosek o wydanie wypisu.pdf

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.doc

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.pdf

Oświadczenie- Zarządzający Transportem.doc

Oświadczenie- Zarządzający Transportem.pdf

Wykaz pojazdów.doc

Wykaz pojazdów.pdf

Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej.pdf


Opłaty

Opłaty:

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021, poz. 1220)

 

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe  w Stargardzie Ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca – wg kolejności złożenia wniosków.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.,poz. 2000)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.