Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJANA - Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
2.Fotografia (35 mm x 45 mm) - nie dotyczy wykładowcy
3.Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy; wydane przez uprawnionego lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzenia badań lekarskich w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
4.Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
5.Kserokopia prawo jazdy poświadczająca posiadanie przez okres 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem - nie dotyczy wykładowcy
6.Kserokopię legitymacji instruktora - w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień;
7.Oświadczenie potwierdzające niekaralność za:
    1) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
    2) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
    3) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
    4) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
    5) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
    6) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców.doc

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców.pdf

Oświadczenie.doc

Oświadczenie.pdf

 


Opłaty

50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie: NRB: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301

Opłatę za egzamin na instruktora/wykładowcę należy uiścić na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
na rachunek banku NBP o/o Szczecin 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000.


Termin i sposób realizacji

Do 1 miesiąca po otrzymaniu od komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub złożenia wniosku o ponowny wpis do ewidencji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
(Dz. U.  z 2019, poz. 1200);


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

UWAGI:
Starosta składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydata na instruktora nauki jazdy. Kandydaci informowani są o terminie i miejscu egzaminu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powoływanej przez wojewodę.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
Ewidencję instruktorów / wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
1)    wpisuje instruktora / wykładowcę do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej,
2)    nadaje instruktorowi numer ewidencyjny / nadaje numer oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców,
3)    odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań bądź została skreślona z ewidencji w związku  z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia.
Instruktor / wykładowca jest obowiązany:
przekazywać staroście:
1)    numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć, informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
2)    do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.