Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wydawanie uprawnień diagnoście

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie uprawnień
2. Dokument potwierdzający wykształcenie:

 • wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 •  średnie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 •  wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności niż samochodowa  i udokumentowane rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

3.  Dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla diagnostów. Zwolnienie z odbycia szkolenia ( ukończenie studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej) następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
4. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia uzupełniającego (nie starszy niż 2 lata).
5.  Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Państwowego Dozoru Technicznego

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.doc

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty.pdf

 


Opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie lub zmianę uprawnień 48 z (opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

2) Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 2000 ze zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm. ).

 


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:

Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem zostaje dopisany nowy zakres uprawnień.