Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Uzyskanie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji stacji kontroli pojazdów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru
2. Oświadczenie
3. Opłata skarbowa:
1)    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi: 412 zł.
2)    Opłata skarbowa 206 zł - od zmiany zaświadczenia
3)    za ewentualne upoważnienie 17,00 zł (opłata obowiązkowa tylko w przypadku upoważnienia przez właściciela innej osoby do załatwienia sprawy w urzędzie)
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.doc

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.pdf

Oświadczenie stacji kontroli pojazdów.doc

Oświadczenie stacji kontroli pojazdów.pdf

 

 


Termin i sposób realizacji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
2). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.    Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275),
3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. 2004 Nr 223, poz. 2264),
4.    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r poz. 162 ze zm.)

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje