Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzecz
 2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem o zatrudnieniu
 3. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych
 4. oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność
  o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
 5. dokument potwierdzający, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami lub majątkiem 50 000 euro.
 6. oświadczenie o niekaralności członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność

Oświadczenie o niekaralności.doc

Oświadczenie o niekaralności.pdf

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.doc

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.pdf

Wniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.doc

Wniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.pdf


Opłaty

Zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane           z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2021, poz. 1220)

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się w kasie Starostwa lub na konto: Starostwo Powiatowe  w Stargardzie ul. Skarbowa 173-110 Stargard Nr konta: 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł (opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Stargard: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy:

 1. do 1 miesiąca,

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r.,poz. 2000)

 


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.