Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie zmian w dowodzie rejestracyjnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego  wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym wynikającej:

 • ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu,
 • ze zmiany  adresu miejsca zamieszkania właściciela  pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny
 • z wprowadzenia  w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:
 1. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
 2. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian  konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd,  zgodnie z ustawą, podlega badaniu technicznemu.

 

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,  jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu

 

W  przypadku  zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem , do zawiadomienia dołącza się:

 • wyciąg ze świadectwem homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej  pojazd do zasilania gazem.
 •  fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji;

 

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi , zawartych w dowodzie rejestracyjnym  wynikającą ze zmiany właściwych określonych w przepisach warunkach technicznych, do wniosku dołącza się :

 • dowód rejestracyjny pojazdu ;
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzającego, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

 

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji typu: HAK,VAT,L,TAXI do wniosku dołącza się:

 

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku  badania potwierdzające, że pojazd podlega w/w dodatkowym warunkom technicznym;

 

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zastawie rejestrowym do wniosku załącza się:

W przypadku dokonania wpisu zastawu rejestrowego:

 

 • aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, bądź zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

 

W przypadku dokonania wykreślenia zastawu rejestrowego:

 

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, bądź pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

 

W przypadku dopisania/wykreślenia współwłaściciela pojazdu:

 

 • dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności pojazdu bądź jego części

 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek o dodatkową tablicę

Upoważnienie

Upoważnienie


Termin i sposób realizacji

1). Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz..1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 621)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu, organ zatrzymuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny. Na okres konieczny do wydania nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Dowód rejestracyjny powinien zostać wymieniony w przypadku zmiany danych właściciela/współwłaściciela pojazdu.

W przypadku zmiany miejsca (zamieszkania) zameldowania należy złożyć wniosek o ponowną rejestrację pojazdu.