Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Obsługa narad koordynacyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dokumenty

Elektronicznie

Za pomocą aplikacji i.Narady

Instrukcja uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej za pomocą aplikacji i.Narady

Podręcznik Użytkownika

Uczestnicy narad koordynacyjnych:

1. wnioskodawcy,

2. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,

3. wójtowie/burmistrzowie miast i gmin powiatu poznańskiego,

4. inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych.

Uczestnik narady koordynacyjnej może działać przez pełnomocnika.

Formularze do pobrania:

Upoważnienie

Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070   z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797).

Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu analogowego wraz z jego odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5 I piętro pok.126,

tel. 091-834 97 71 wew.26


Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

Wysokość opłaty za:

 1.  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
 2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

 

Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

 1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
 2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 3.  jeżeli mocodawcami są:
 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.  jednostki budżetowe,
 3.  jednostki samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

4.  przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

Sposób płatności (dotyczy wyłącznie opłaty skarbowej):

 Na konto bankowe:

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Gmina Miasto Stargard       08 1240 3901 1111 000 4216 5217 


Termin i sposób realizacji

Narady trwają nie krócej niż 5 dni roboczych i nie dłużej niż 10 dni roboczych.

Dla każdego wniosku według indywidualnego wskazania w zawiadomieniu o ustaleniu terminu narady koordynacyjnej/dodatkowej narady koordynacyjnej odrębnie od dnia zawiadomienia gestorów.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Elektronicznie:

Za pomocą aplikacji i.Narady


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z poźn. zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320 z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)


Tryb odwoławczy

Co do wysokości należnej opłaty skarbowej – wniosek o zwrot opłaty lub nadpłaty skierowany do Prezydenta Miasta Stargardu


Dodatkowe informacje, uwagi

Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 

Zawiadomienia o:

 1. o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. o uzgodnieniach dokonanych na naradach koordynacyjnych w zakresie zmian w usytuowaniu  projektowanych sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 28ba ust. 2 ustawy z dnia 17 maja    1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. o terminie przeprowadzania dodatkowych narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28ba ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz.344), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

 

Podmiot, który wyraził zgodę na doręczanie ww. zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może w każdym czasie zażądać doręczania przedmiotowych zawiadomień na piśmie.

 

Formularze do pobrania: Zgoda na doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej