Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie prac geodezyjnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej, które należy wypełnić zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r  w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 • W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie można było zamieścić w formularzu.

  Zgłoszenie prac geodezyjnych

 Zgłoszenie prac geodezyjnych

 Podręcznik użytkownika i.KERG


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5, pok. nr 107, 118 tel. 91 834 97 71 wew. 17, 18

 


Opłaty

Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru objętego zgłoszeniem pracy lub jego uzupełnieniu.

W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.
Materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania prac geodezyjnych wydawane są po uiszczeniu opłaty przez Wykonawcę.

Opłaty przekazuje się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Starostwo Powiatowe

39 1020 4795 0000 9102 0378 4881Opłaty przekazuje się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie


Termin i sposób realizacji

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust.1.ustawy Pgik

Zwolnienie:

Nie dotyczy

Miejsce złożenia dokumentów:

a) osobiście:

    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub

    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1,  73-110 Stargard;

c) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrytki : adres skrytki /xvu7i40k64/SkrytkaESP,

d) za pośrednictwem aplikacji przeznaczonej do zgłaszania prac geodezyjnych i wydawania materiałów dla Wykonawstwa geodezyjnego i.KERG pod adresem http://www.stargard.giportal.pl/


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r  w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu odnośnie zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości opłat za materiały z zasobu, na podstawie art.40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wydaje decyzję administracyjną.


Dodatkowe informacje, uwagi

GEO-INFO Delta:

Aplikacja przeznaczona do wykonywania małych i średnich opracowań w zakresie mapy zasadniczej, z wyłączeniem danych opisowych EGBiL Zawiera pakiet narzędzi edycyjnych i obliczeniowych, niezbędnych do efektywnego wykonania opracowania.

Wymiana danych odbywa się w formacie GIV.

Program do pobrania wraz z materiałami szkoleniowymi pod adresem: 

https://systherm-info.pl/geo-info/wykonawstwo-geodezyjne

Filmy instruktażowe po adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfbtLSw2AyvxSMLB7e353_YopCg3qaz6

 Informacje dodatkowe:

Informujemy, że prace geodezyjne zgłoszone po dniu 31 lipca 2020 r. podlegają rygorowi przepisu art. 12a ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej                                      i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac.

Zgodnie z art. 12a ust. 1c ww. ustawy, ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

Zgodnie z art. 12b ust. 7c ww. ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu danych lub dokumentów z prac, i czyni to poprzez wydanie postanowienia zgodnie z przepisami art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.