Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawierające informacje wymienione w art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej (oryginał).


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od zgłoszenia instalacji wynosi 120,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 152 ust. 1 i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgłaszający instalację zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie w terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.