Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na zbieranie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wymagania art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach wraz z wymaganymi art. 42 ustawy o odpadach załącznikami.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji.


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.