Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek spełniający wymagania art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach wraz z wymaganymi art. 42 ustawy o odpadach załącznikami.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji.


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 41 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.