Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej z określeniem: numeru działek i ich położenia, podaniem w hektarach powierzchni planowanej do wyłączenia oraz wskazaniem celu przeznaczenia terenu wyłączonego z produkcji rolniczej.
 2. Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – dokumenty wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego dla wnioskowanych nieruchomości gruntowych.
 3. Dokument potwierdzający prawo do terenu - akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).
 4. Informacja o pochodzeniu gleby wydana przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie - ul. Rynek Staromiejski 5 lub opinia klasyfikatora gruntów określająca pochodzenie gleby, dot. gruntów klas VI-VI.
 5. Projekt zagospodarowania działki.
 6. Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzony przez uprawnionego geodetę, w przypadku wyłączenia części działki.
 7. Mapa wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
 8. W przypadku reprezentowania inwestora przez osoby trzecie należy załączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania inwestora oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wniesionej na konto bankowe Gminy – Miasta Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter.


Opłaty

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wniosek wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy:

- 30 dni od dnia złożenia wniosku,

- 60 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 


Podstawa prawna

 • art. 4 pkt. 6, 9, 11, 12, art.5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 12 ust. 1  i art. 12a pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  oraz art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I-III oraz użytków rolnych klas IV-VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczonych na cele nierolnicze – pod zabudowę mieszkaniową, gdzie powierzchnia zabudowy przekracza 0,05 ha oraz zabudowę inną niż zabudowa mieszkaniowa – do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wartość rynkową gruntu w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji rolniczej.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.