Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie zintegrowane

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zawierający informacje i dokumenty wymienione w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wniosek przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej, dowód wpłaty opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011,00 zł,
  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z  działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506,00 zł.

Termin i sposób realizacji

Do 6 miesięcy.


Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.