Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zawierający informacje i dokumenty wymienione w art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska, tel. 91 48 04 894


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011,00 zł,
  • opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska w związku z  działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506,00 zł.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.