Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Decyzja zatwierdzająca statut spółki wodnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej, do którego dołącza się statut spółki wodnej zawierający informacje wymienione w art. 448 ustawy Prawo wodne.

Wniosek wraz ze statutem przedkłada się w formie pisemnej  w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej od decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej.


Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej:

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej wynosi 10,00 zł.

Termin i sposób realizacji

Do 2 miesięcy.


Podstawa prawna

 art. 446 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej, przesyła elektronicznie lub pocztą). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.