Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Decyzja z zakresu gospodarki leśnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu z określeniem: numeru działki/działek, obrębu i gminy.
 2. W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez osoby trzecie należy załączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (przedłożyć lub pokazać do wglądu oryginał) oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.
 3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji w wysokości 10,00 zł .

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Wydział Środowiska

pokój nr 117 A, Tel. 91 48 04 925.

 Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00.


Opłaty

 1. Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie decyzji objęte jest opłatą skarbową w wysokość 10,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.
 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania objęte jest opłatą skarbową w wysokość 17,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto bankowe Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217.

Termin i sposób realizacji

Uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy:

- 30 dni od dnia złożenia wniosku,

- 60 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Podstawa prawna

 • art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.