Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Stargardzki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Statut  szkoły (placówki)  opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot).
 3. Dokument zawierający informację o  dysponowaniu lokalem oraz warunkach lokalowych zapewniających:
 1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2. realizację innych zadań statutowych,
 3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  - możliwość realizacji praktycznej nauk zawodu
 4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.  Spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Dla osoby fizycznej –potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 w przypadku szkoły niepublicznej.
 7. Pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły niepublicznej oraz opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia
  w danym zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 8. Pozytywna opinia kuratora oświaty – w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy.
 9. Dane niezbędne do wpisania szkoły (placówki) do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1


Termin i sposób realizacji

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia, zaświadczenie o wpisie do ewidencji.


Podstawa prawna

Art.168 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.