Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek opiekuna prawnego; aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP.

Wniosek w pliku DOC 


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu , ul. Skarbowa 1


Termin i sposób realizacji

W  możliwie jak najszybszym terminie, od dnia złożenia dokumentów; Starostwo Powiatowe w Stargardzie nie jest organem prowadzącym dla żadnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.  Starosta Stargardzki występuje o zgodę na skierowanie do Starosty właściwego ze względu na położenie wybranego przez rodzica/opiekuna prawnego młodzieżowego ośrodka socjoterapii.
Po uzyskaniu zgody Starosty właściwego ze względu na położenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii Starosta Stargardzki wydaje skierowanie
do ośrodka.


Podstawa prawna

Na podstawie art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14.
Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół
( tzn. właściwa Gmina)
Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę
lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.


Tryb odwoławczy

Skierowanie jest wystawiane na podstawie wniosku opiekuna prawnego, uwzględnia ono w całości żądanie strony.


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Wydział Oświaty Kultury i Sportu Tel. 91 48 04 888

 Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub droga pocztową.