Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o dotację na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości,

- decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków lub potwierdzenie włączenia do gminnej ewidencji zabytków obiektu, którego dotyczą prace,

- decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub dokument właściwego organu ochrony zabytków uzgadniający przeprowadzenie prac lub robót przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac konserwatorskich lub restauratorskich, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym lub zalecenia konserwatorskie gdy wniosek dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej,

- harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

- jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, dotacja - stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 30 czerwca 2024 r. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013 r., s. 9, z późn. zm.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2027 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, z późn. zm.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.”.wykaz prac wykonywanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym
działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, do wniosku o udzielenie dotacji powinien dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. Nr 121, poz. 810)”.

 Wniosek o dotację na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

 Wniosek o dotację na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.


Opłaty

Opłaty: brak


Termin i sposób realizacji

Wnioski o dotację na kolejny rok budżetowy należy składać w terminie, ustalonym zgodnie z procedurą budżetową, tj do dnia 10.września poprzedzającego rok, na który ma zostać przyznana dotacja.

Termin, o którym mowa nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace i roboty budowlane konieczne ze względu na zagrożenie zabytku.

Złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Uchwała Nr XXXIV/393/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/466/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.