Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Roczne rozliczenie dotacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Roczne rozliczenie dotacji za rok … dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne

 

Wymagane dokumenty:

załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/292/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2020 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

  Wniosek rocznego rozliczenia dotacji

 Wniosek rocznego rozliczenia dotacji


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 


Opłaty

Opłaty: brak


Termin i sposób realizacji

Należy złożyć w terminie do 7 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji


Podstawa prawna

Uchwała nr XXI/292/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2020 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( Dz. U. Woj. Zach. z 2020 r.  poz. 4846,  z 2021 r. poz. 2725)


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy : nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.