Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Podanie o skierowanie do Podstawowej Szkoły Specjalnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek opiekuna prawnego;  Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych, kwestionariusz, aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP.

Podanie o skierowanie do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie  


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.


Termin i sposób realizacji

W możliwie jak najszybszym terminie;


Podstawa prawna

Na podstawie art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym
albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.


Tryb odwoławczy

Skierowanie jest wystawiane na podstawie wniosku opiekuna prawnego, uwzględnia ono  w całości żądanie strony.


Dodatkowe informacje, uwagi

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Wydział Oświaty Kultury i Sportu Tel. 91 48 04 888

 Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub droga pocztową.