Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Informacja o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/292/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2020 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Skarbowa 1


Opłaty

Opłaty: brak


Termin i sposób realizacji

Należy złożyć w terminie do 5  dnia każdego miesiąca, za który była przekazana dotacja, z tym że za grudzień niezwłocznie po zakończeniu ostatnich zajęć w tym miesiącu


Podstawa prawna

Uchwała nr XXI/292/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2020 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( Dz. U. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 4846,  z 2021 r. poz. 2725)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Złożenie dokumentów: parter, Biuro Podawcze lub drogą pocztową.