Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu,
 2. dokument na podstawie którego nastąpiło nabycie lub zbycie pojazdu,
 3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od upoważnienia/pełnomocnictwa,
 5. dokument potwierdzający tożsamość:
 1. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem gdy właścicielem jest osoba fizyczna,
 2. aktualny odpis z KRS gdy właścicielem jest osoba prawna.

 

Zbycie zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu.

Nabycie pojazdu zgłasza jego nowy właściciel.

Zbycie lub nabycie zgłaszają w nieprzekraczalnym terminie 30 dni obie strony-zarówno dotychczasowy jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 zł

Druk Zbycia/Nabycia pojazdu.

Druk Zbycia/Nabycia pojazdu.

Upoważnienie

Upoważnienie


Termin i sposób realizacji

1) Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez stronę https://obywatel.gov.pl/ w przypadku posiadania profilu zaufanego.

Należy wtedy przesłać wniosek dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło nabycie/zbycie pojazdu, w przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zbycie działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli, składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.