Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wyrejestrowanie pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie

Załączniki : (w oryginale)

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, dowód rejestracyjny , kartę pojazdu – jeżeli była wydana i tablice (tablicę ) rejestracyjne w przypadku przekazania pojazdu do utylizacji.
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu – jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych  zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu  wystawione przez właściwy organ w przypadku kradzieży pojazdu ,
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą w przypadku wywozu pojazdu z kraju,
 • dokument potwierdzający zniszczenie  (kasację) pojazdu za granicą , dowód rejestracyjny, kartę pojazdu - jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne w przypadku zniszczenia pojazdu za granicą.
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu – jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne.
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Wniosek o wyrejestrowanie/ rejestrację pojazdu

Upoważnienie

Upoważnienie


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w wykazie opłat za wydanie dokumentów i  oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłat transportowych.


Termin i sposób realizacji

1). Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz..1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 621)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym), do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).