Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wydanie zaświadczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami:

 

Dokument określający tożsamość właściciela:

  1. dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  2. dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych:
   - aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej.
   Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika
   - Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 2. Oryginał dowodu własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskującym jest nabywca pojazdu),
 3. Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego ( w przypadku współwłasności pojazdu, oświadczenia złożone przez wszystkich współwłaścicieli)
 4. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Upoważnienie

Upoważnienie

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w ogólnym cenniku usług.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz..1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).


Tryb odwoławczy

Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Stargardzkiego, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie jest wydawane w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego w celu rejestracji pojazdu za granicą, lecz nie uprawnia
do poruszania się po drogach publicznych.

Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego jest składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.