Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja pojazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 

Pojazd zarejestrowany na terytorium RP lub nowy.

Załączniki:(w oryginale)

 • wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 • dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

Pojazd zgłoszony do pierwszej rejestracji sprowadzony z zagranicy:

Załączniki: (w oryginale)

 • wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 • dowód własności pojazdu;
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 • oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych w przypadku braku tablic;
 • tablice rejestracyjne, jeżeli były wydane;
 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski lub stosowny zapis na dokumencie własności pojazdu;
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;

 

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, rozumie się przez to:

 • dokument określony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzający dokonanie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w państwie członkowskim;
 • W przypadku nabycia samochodu osobowego od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłacenie akcyzy może byś zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy;

 

Rejestracja pojazdu zabytkowego:

 • wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 • dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany;
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego).
 • tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

 

Rejestracja pojazdu marki SAM:

Załączniki: (w oryginale)

 • wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 • wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu.
 • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. (uzyskane w  PIOMOT i ITS)
 • w przypadku nabycia samochodu osobowego od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłacenie akcyzy może byś zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, 
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – wzór do pobrania

   

Decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu marki SAM.

Pojazd marki SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu.pdf

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu.doc

Upoważnienie.doc

Upoważnienie.pdf

Oświadczenie dotyczące braku tablic rejestracyjnych.pdf

Oświadczenie dotyczące podatku akcyzowego.pdf

Oświadczenie o zamieszkaniu.doc

Oświadczenie o zamieszkaniu.pdf

 


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w wykazie opłat za wydanie dokumentów i  oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłat transportowych.


Termin i sposób realizacji

1). Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz..1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 621)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1452 z pózn. zm. z późn. zm).


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu). Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:

Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentu akcyzy.

W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.