Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek właściciela o rejestrację pojazdu
 • dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
 • tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Jeśli chcesz wywieźć pojazd za granicę:
• dowód własności pojazdu np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp.,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym lub jeśli w centralnej ewidencji pojazdów widnieje informacja o terminie następnego badania technicznego),
• dowód rejestracyjny,
• tablice rejestracyjne,

Jeśli odbierasz pojazd z miejsca zakupu (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
• dowód własności pojazdu np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp.,

Jeśli pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego:
• jeżeli pojazd nie był rejestrowany w Polsce lub kupiłeś pojazd bez ważnych badań technicznych należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą
• pojazdu już zarejestrowanego – musisz oddać do depozytu dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny

 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Wniosek o rejestrację/ wyrejestrowanie pojazdu

Upoważnienie

Upoważnienie

 


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w wykazie opłat za wydanie dokumentów i  oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłat transportowych.


Termin i sposób realizacji

1). Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz..1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 621)

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 z późn. zm). 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1452 z pózn. zm. z późn. zm).


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1. wywozu pojazdu za granicę,

2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,

3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Obowiązek ten nie dotyczy:

1. wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

2. dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów stosowanych w tym dowodzie, które są zgodne z kodami określonymi w aktualnym wzorze krajowego dowodu rejestracyjnego.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.