Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
 2.  Dowód własności pojazdu, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie prawa własności.
 3. Dokumenty stwierdzające konieczność nadania cech identyfikacyjnych:

•oświadczenie, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy

konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;

•dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub

podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;

•dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone

z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;

•dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna

uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

•dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu
na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

•prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha

identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;

•zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinia rzeczoznawcy

samochodowego, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;

•zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

 1. Opinia rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana.
 2. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik

 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

 

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Upoważnienie.doc

Upoważnienie.pdf


Opłaty

Opłaty związane z usługą zawarte są w wykazie opłat za wydanie dokumentów i  oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami oraz opłat transportowych.


Termin i sposób realizacji

1). Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

2). Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3). Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U.2022 poz.1301).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 621)


Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Decyzja w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej może być wydana również w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej w pojeździe, bądź utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych.

 

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).