Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową lub o wyrejestrowanie pojazdu.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca.

Wniosek składany jest za pośrednictwem platformy www.esp.pwpw.pl

Wniosek powinien być opatrzony:

 1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji lub
 2. bezpiecznym podpisem elektronicznym

- określonym we wzorze wniosku jako "podpis właściciela pojazdu".

(Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości).

Wymagane dokumenty:

 1. skan dowodu opłaty za rejestrację pojazdu,
 2. skan dowodu własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 3. skan dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 4. skany tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym (dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy),
 5. zdjęcie tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza skan stosownego oświadczenia - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
 6. informację o typie tablic rejestracyjnych: 2 długie, 1 długa + 1 kwadrat, 1 długa, 1 kwadrat, dodatkowa tablica na bagażnik - długa lub kwadrat, samochodowych zmniejszonych, samochodowa, motocyklowa, motorowerowa, dla pojazdu napędzanego wodorem lub dla pojazdów elektrycznych.
 7. skan dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 8. skan dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy
 9. zdjęcie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, jeżeli była wydana, a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast zdjęcia dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza skan stosownego oświadczenia o jej utracie - oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację,
 10. skan zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu

Upoważnienie

Upoważnienie

 


Termin i sposób realizacji

PRZEBIEG PROCEDURY PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( Dz. U. 2019 r., poz. 2130 z późn. zm.).


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 988).


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje o zakresie i warunkach świadczenia usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajdziecie Państwo pod adresem

www.esp.pwpw.pl/Account/Help#Przygotowanie_zalacznikow