Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA przekszatałcenie użytk. wiecz. w prawo własności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Kto może ubiegać się o przekształcenie?

O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. O przekształcenie mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób.Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia opłaty stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekształcenie,

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł wniesioną na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter.

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości

pokój nr 204 – II piętro, tel. 091/4804836, 091/4804834. 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00.
 


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Termin i sposób realizacji

Sprawy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają charakter prawno-administracyjny i rozstrzygane są w formie decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy określają przepisy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. - o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83),

- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r. poz. 373)

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do organu II instancji tj. (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa) do Wojewody, (w przypadku nieruchomości Powiatu), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem właściwego organu.


Dodatkowe informacje, uwagi

  1. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy dokonać opłaty, która stanowi różnicę wartości pomiędzy prawem własności, a prawem użytkowania wieczystego i określana jest na podstawie operatu wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,
  2. od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może zostać zastosowana bonifikata za zgodą Wojewody, w przypadku nieruchomości Powiatu za zgodą Rady Powiatu. 
  3. istotą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego jest uzyskanie własności nieruchomości.