Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA -ograniczenie korzystania z nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 124 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, z naniesionym przebiegiem realizowanej inwestycji celu publicznego, polegającej na zakładaniu i przeprowadzaniu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
4) pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów lub w razie braku w/w dokumentów, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
5) wypis i wyrys z ewidencji gruntów.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna – parter

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

pokój nr 210 – II piętro, tel. 091/48048922, 91/ 4804834.

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Termin i sposób realizacji

Sprawy z zakresu ograniczenia korzystania z nieruchomości mają charakter prawno-administracyjny i rozstrzygane są w formie decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy określają przepisy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257). Sprawy z tego zakresu posiadają często skomplikowany charakter.


Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. (po zakończeniu rokowań). Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w 

Kogo dotyczy ograniczenie?: Zezwolenie może być udzielone z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.