Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - udostępnienie terenu w celach budowlanych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) wniosek o udostępnienie nieruchomości z określeniem celu, położeniem oraz podaniem projektowanej infrastruktury technicznej lub projektowanych robót,

2) wydruk mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

3) decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Kogo dotyczy?: osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które planują inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (Inwestor).

Wniosek w pliku DOC 

Wniosek w pliku PDF 

 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110Stargard , Kancelaria Ogólna – parter

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości

pokój nr 205,209 – II piętro, tel. 091/4804929, 91/4804884.

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 16.00.


Opłaty

Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa stosownie do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w wysokości 17,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie.


Termin i sposób realizacji

Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa stosownie do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w wysokości 17,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Stargardzie.


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) ,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1960 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)


Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje dodatkowe:
Na wniosek Inwestora wydawane są zgody na czasowe zajęcie nieruchomości w celu uzyskania prawa do dysponowania terenem w celu wykonania niezbędnych prac towarzyszących budowie, przebudowie, rozbudowie lub przeprowadzeniu ciągów sieci uzbrojenia technicznego.

Udostępnienie terenu następuje odpłatnie.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania prac we własnym zakresie Ina własny koszt oraz przywrócenia zajętego terenu do stanu pierwotnego.

Zakończenie prac winno zostać zgłoszone właściwemu organowi.

Po zakończeniu prac należy ustalić zasady dalszego korzystania z nieruchomości zawarte w odrębnej umowie m.in. poprzez służebność przesyłu.

Udzielenie zezwolenia poprzedzone jest:
1) badaniem stanu prawnego nieruchomości,
2) w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa ustaleniem, czy działka nie podlega komunalizacji.