Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 4 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 2. Wypełniając wniosek należy wskazać precyzyjnie numer obrębu i numer działki ewidencyjnej, księgę wieczystą, adres nieruchomości. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail - które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt.
 3. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające tożsamość dowód osobisty a w przypadku osób prawnych- dokumenty potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo)
 5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020r., poz.2052 z późn.zm.), czyli :

- właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego –
oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu,
w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli –
osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach
samoistnego posiadania.

na żądanie :

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 3. operatorów:
 1. sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),
 2. systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565);
 3. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–3, które mają interes prawny w tym zakresie
 1. W przypadku, gdy zleceniodawca nie jest właścicielem nieruchomości należy we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wykazać interes prawny lub dołączyć dokumenty potwierdzające interes prawny, pisemne pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.  Interes prawny jest to wskazanie konkretnej normy prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako podstawę i z której to dany podmiot może wywodzić swoje uprawnienia i obowiązki. Natomiast interes faktyczny przejawiający się chęcią uzyskania danych podmiotowych ewidencji gruntów i budynków, nie poparty określonym przepisem prawa (określenie przeznaczenia danych we wniosku) nie uzasadnia wydania wypisu.

 

Wniosek w pliku XLSX 

Wniosek w pliku PDF 

Klauzula informacyjna 

Klauzula informacyjna 


Komórka organizacyjna

Udostępnianie wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej odbywa się na podstawie wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków złożonego:

a) osobiście:

    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub

    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;

c) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli:

 • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

    na adres e-mail: geodezja@powiatstargardzki.pl ;

d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres skrytki : adres skrytki /xvu7i40k64/SkrytkaESP

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5, pok. nr 114, tel. 91 834 97 71 wew. 14.


Opłaty

 1. Zgodnie z art. 40d ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego.
 2. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty (zwany dalej DOO).
 3. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr...

Starostwo Powiatowe

39 1020 4795 0000 9102 0378 4881

 1. W przypadku wniosków składanych osobiście istnieje możliwość wniesienia opłaty za pomocą terminala płatniczego (I piętro) (opcja chwilowo niedostępna) lub gotówką w kasie banku, na poczcie lub innej instytucji. 
 2. Jeżeli wnioskodawca występuje w imieniu innej osoby należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).
 3. Opłata skarbowa z tytułu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
 1. 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa z wyłączeniem zwolnień ustawowych,
 2. Opłaty skarbowe można przekazywać w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17 lub można dokonać na rachunek bankowy

Gmina Miasto Stargard

08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Dokumenty wydawane są po uiszczeniu opłaty przez wnioskodawcę oraz po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty. Wysyłka materiałów odbywa się za dodatkową opłatą.

DOO może zostać przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.


Termin i sposób realizacji

Sprawy w tym wypisy i wyrysy załatwia się bez zbędnej zwłoki, a sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca,  sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż  w ciągu  dwóch miesięcy od dnia  wszczęcia postępowania zgodnie z art. 35  § 3 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu odnośnie zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości opłat za materiały z zasobu, na podstawie art.40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wydaje decyzję administracyjną.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.

Zwolnienia

Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydawane na żądanie:

 1. prokuratury,
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
 1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
 2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
 3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa,
 1. Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

 

 W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.