Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
 
1. Osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 
2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 
3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
3. Fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą
tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
4. Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
ze wskazaniem do wydania karty parkingowej (do wglądu).

Wniosek o wydanie karty 

 Wniosek o wydanie karty 


Opłaty

Opłaty: 21 złotych (słownie: dwadzieścia jeden złotych)
 
Numer konta bankowego: 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293.
 
Tytułem: „opłata za kartę parkingową”


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc na poinformowanie o terminie odbioru karty parkingowej.
 


Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).
2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).