Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Procedura reklamacyjna konsumentów na wadliwe towary i usługi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając skargę zawierającą:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem email,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu -(kopię dokumentów).
- należy pamiętać, aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, powinna zwierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych (serwisowych),
- kupujący powinien dopilnować, aby przy reklamacji rzeczy w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany itp., oraz wyraźnie określono rodzaj dokonanych napraw (zapis „regulacja” oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie wykazywała usterek),
5) odpisy pism związanych z dochodzeniem swych roszczeń gwarancyjnych lub ustawowych.


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1.

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw indywidualnych interesów konsumentów w kolejności zgłoszeń wniosków do 30 dni, a w razie bardziej skomplikowanej sprawy termin może ulec wydłużeniu.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 8).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229j.t.) (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331).


Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji, rzecznik może poradzić ewentualnie skierować do rozpatrzenia sporu przez polubowne sądy konsumenckie. Uznaniowo wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 220 (prawe skrzydło) Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej w sprawach konsumenckich telefonicznie pod nr 091 48 04 842.