Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Niezgodość towaru konsumpcyjnego z umową

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może zwrócić się do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając skargę zawierającą:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, nr telefonu,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) do wniosku  należy załączyć poniższe dokumenty:
- dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę),
- protokół reklamacyjny,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy –kopie powyższych dokumentów.


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1.

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i  piątek od godz. 8:00 do 16:00.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

Rzecznik występuje do sprzedawców i przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W zależności od problematyki i skomplikowania spraw termin rozwiązania istoty może przebiegać „ od ręki” do wydłużenia do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr  50, poz.331).


Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze pisemnego wystąpienia rzecznika lub wezwania albo negocjacji,  rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.  
Konsument może dochodzić roszczeń przed powyższymi sądami samodzielnie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 18 (prawe skrzydło) Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Skarbowej 1.
Rzecznik udziela również porad i informacji prawnej telefonicznie pod nr 091 48 04 842.