Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KARTA INFORMACYJNA - Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Elektronicznie

Za pomocą aplikacji i.Projektant


Instrukcja składania wniosków za pomocą aplikacji i.Projektant
Podręcznik Użytkownika

Poprzez skrzynkę podawczą ePUAP na adres: ESP ePUAP /xvu7i40k64/SkrytkaESP

nazwa: POWIAT STARGARDZKI
 

Analogowo:

 Formularze do pobrania:

 Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 Załączniki do wniosku:

 1. Do wniosku załącza się obligatoryjnie plan sytuacyjny sporządzony na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na planie sytuacyjnym musi znajdować się informacja określająca numer i specjalność uprawnień zawodowych. Ponadto należy:
 • w przypadku opracowań sieciowych występujących na kilku rysunkach, na każdym rysunku przedstawić orientacyjny schemat łączący sąsiednie rysunki oraz dołączyć poglądową mapę przebiegu trasy projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
 • pełne współrzędne siatki krzyży (co najmniej 2 przeciwległe punkty),
 • projektowane uzbrojenie terenu w kolorze wraz z zamieszczoną legendą na planszy,
 • opracowany geodezyjnie wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci (punkty włączenia, punkty załamań),
 1. Plan sytuacyjny w postaci nieelektronicznej, doręcza się staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach wraz z opracowanym geodezyjnie wykazem współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci (punkty włączenia, punkty załamań) oraz dodatkowo wykaz tych punktów w wersji elektronicznej w pliku txt.
 2. Elektroniczną wersję planu sytuacyjnego zapisuje się w formacie pdf i dxf.
 3. Wnioskodawca jest zobligowany do dołączenia do wniosku, elektronicznej wersji przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zapisanej w pliku gml, dxf, współrzędne punktów projektowanej sieci w pliku txt i przekazać na nośniku magnetycznym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu
 4. W przypadku składania wniosku poprzez dedykowaną e-usługę i.Projektant, wnioskodawca jest zobligowany do załączenia wszystkich załączników w wersji elektronicznej.
 5. Plan sytuacyjny, o którym mowa w pkt 2 składany w postaci elektronicznej musi zostać podpisany przez projektanta podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym. 
 6. Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa inwestora lub projektanta z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem o uzgodnienie występuje upoważniony wnioskodawca.

 Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797).

Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu analogowego wraz z jego odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Elektronicznie:

Za pomocą aplikacji i.Projektant

Poprzez skrzynkę podawczą ePUAP na adres: ESP ePUAP /xvu7i40k64/SkrytkaESP

nazwa: POWIAT STARGARDZKI

 – wniosek musi zostać podpisany.

Podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 

Tradycyjnie:

a) osobiście:

    • w Starostwie Powiatowym w Stargardzie  ul. Skarbowa 1 lub

    • w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard;

c) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, czyli:

 • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

    na adres    e-mail: geodezja@powiatstargardzki.pl ;


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5 I piętro pok.126,

tel. 091-834 97 71 wew.26


Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

Wysokość opłaty za:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
 2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Gmina Miasto Stargard                              08 1240 3901 1111 000 4216 5217 

 

 Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

 1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
 2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 3.  jeżeli mocodawcami są:
 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.  jednostki budżetowe,
 3.  jednostki samorządu terytorialnego,
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

4.  przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

Sposób płatności (dotyczy wyłącznie opłaty skarbowej):

 Na konto bankowe:

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Stargard w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Gmina Miasto Stargard                              08 1240 3901 1111 000 4216 5217 

 

Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Opłatom podlega uzgodnienie usytuowania:

 1. projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 2. projektowanych przyłączy

Wysokość opłat określa się na podstawie Lp. 6 tabeli 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne                            i kartograficzne.

Nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w rozumieniu art. 28ba ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sposób płatności:

Przy pomocy aplikacji i.Projektant (Paybynet)

Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać numer wniosku.

Osobiście przy pomocy terminala płatniczego w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 5 I piętro pok. 126.


Termin i sposób realizacji

Terminy realizacji:

 1. Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy planu sytuacyjnego z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.).
 2. Termin doręczenia organowi dokumentacji projektowej skorygowanej o uzgodnione zmiany w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonane na naradzie koordynacyjnej – nie później niż 6 dni od dnia narady koordynacyjnej.
 3. Termin zawiadomienia podmiotów nieobecnych na naradzie koordynacyjnej (prawidłowo o niej zawiadomionych) o uzgodnieniach zmian w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia narady koordynacyjnej.
 4. Termin wnoszenia zastrzeżeń do uzgodnionych zmian w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia o uzgodnieniach.

Termin dodatkowej narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia dodatkowej narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.

Odbiór protokołów z narad koordynacyjnych oraz oklauzulowanej dokumentacji projektowej:

Elektronicznie:

Za pomocą aplikacji i.Projektant

Poprzez skrzynkę podawczą ePUAP (po wcześniejszym złożeniu wniosku o przesłanie protokołu z narady koordynacyjnej oraz oklauzulowanych dokumentów na wskazany adres ePUAP)

Analogowo:

• w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Rynek Staromiejski 5 I piętro pok.126.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320 z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)


Tryb odwoławczy

Co do wyników narady koordynacyjnej – brak.

Co do wysokości należnej opłaty skarbowej – wniosek o zwrot opłaty lub nadpłaty skierowany do Prezydenta Miasta Stargard

Co do wysokości należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania – w przypadku sporu decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

W przypadku sporu odnośnie zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości opłat za materiały z zasobu - art.40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. starosta wydaje decyzję administracyjną.